主な投稿論文

 • TOP  >  
 • 主な投稿論文

Achievements主な投稿論文

 • Upregulation of long non‑coding RNA LINC00460 in EGFR‑mutant lung cancer indicates a poor prognosis in patients treated with osimertinib
  著者
  Nakano, Yuta., Isobe, Kazutoshi., Yoshizawa, Takahiro., Urabe, Naohisa., Homma, Sakae., Kishi, Kazuma.
  雑誌名
  Onco Lett
  26
  ページ
  380
  2023
  DOI
  10.3892/ol.2023.13966
  PMID
  37559586
  Online published
  2023 Jul 20
 • Trastuzumab deruxtecan in metastatic breast cancer with variable HER2 expression: the phase 2 DAISY trial
  著者
  Mosele, Fernanda., Deluche, Elise., Lusque, Amelie., Le Bescond, Loïc., Filleron, Thomas., Pradat, Yoann., Ducoulombier, Agnes., Pistilli, Barbara., Bachelot, Thomas., Viret, Frederic., Levy, Christelle., Signolle, Nicolas., Alfaro, Alexia., T. N. Tran, Diep., Judith Garberis, Ingrid., Talbot, Hugues., Christodoulidis, Stergios., Vakalopoulou, Maria., Droin, Nathalie., Stourm, Aurelie., Kobayashi, Maki., Kakegawa, Tomoya., Lacroix, Ludovic., Saulnier, Patrick., Job, Bastien., Deloger, Marc., Jimenez, Marta., Mahier, Celine., Baris, Vianney., Laplante, Pierre., Kannouche, Patricia., Marty, Virginie., Lacroix-Triki, Magali., Diéras, Veronique., André, Fabrice.
  雑誌名
  Nat Med
  29
  ページ
  2110-2120
  2023
  DOI
  10.1038/s41591-023-02478-2
  PMID
  37488289
  Online published
  2023 Jul 24
 • Evaluation of control of additive concentration in gradient analysis of supercritical fluid chromatography-coupled to tandem mass spectrometry
  著者
  Yamaguchi, Mayu., Tsuji, Makoto.
  雑誌名
  J Chromatogr A
  1705
  ページ
  464193
  2023
  DOI
  10.1016/j.chroma.2023.464193
  PMID
  37429077
  Online published
  2023 Jul 02
 • N-Aryl Indoles as a Novel Class of Potent NaV1.7 Inhibitors
  著者
  Karanjule, Narayan., Hayashi, Noriyuki., Suzuki, Sayaka., Tsuda, Toshifumi., Tokumaru, Eri., Tanaka, Kyosuke., Kimoto, Hiroko., Domon, Yuki., Takahashi, Sakiko., Kubota, Kazufumi., Kitano, Yutaka., Yokoyama, Tomihisa., Koishi, Ryuta., Fujiwara, Chie., Inaba, Shinichi., Asano, Daigo., Sakakura, Tomoko., Takasuna, Kiyoshi., Shinozuka, Tsuyoshi.
  雑誌名
  ACS Med Chem Lett
  14
  ページ
  788-793
  2023
  DOI
  10.1021/acsmedchemlett.3c00079
  PMID
  37312847
  Online published
  2023 Jun 08
 • Deep learning generates custom-made logistic regression models for explaining how breast cancer subtypes are classified
  著者
  Shibahara, Takuma., Wada, Chisa., Yamashita, Yasuho., Fujita, Kazuhiro., Sato, Masamichi., Kuwata, Junichi., Okamoto, Atsushi., Ono, Yoshimasa.
  雑誌名
  PLoS One
  18
  ページ
  e0286072
  2023
  DOI
  10.1371/journal.pone.0286072
  PMID
  37216350
  Online published
  2023 May 22
 • Neuroprotection and axon regeneration by novel low-molecular-weight compounds through the modification of DOCK3 conformation
  著者
  Namekata, Kazuhiko., Tsuji, Naoki., Guo, Xiaoli., Nishijima, Euido., Honda, Sari., Kitamura, Yuta., Yamasaki, Atsushi., Kishida, Masamichi., Takeyama, Jun., Ishikawa, Hirokazu., Shinozaki, Youichi., Kimura, Atsuko., Harada, Chikako., Harada, Takayuki.
  雑誌名
  Cell Death Discov
  9
  ページ
  166
  2023
  DOI
  10.1038/s41420-023-01460-8
  PMID
  37188749
  Online published
  2023 May 15
 • Blood glucose trends in glycogen storage disease type Ia: A cross-sectional study
  著者
  Fukuda,Tokiko., Ito, Tetsuya., Hamazaki, Takashi., Inui, Ayano., Ishige, Mika., Kagawa, Reiko., Sakai, Norio., Watanabe, Yoriko., Kobayashi, Hironori., Wasaki, Yosuke., Taura, Junki., Imamura, Yuki., Tsukiuda, Tsutomu., Nakamura, Kimitoshi.
  雑誌名
  J Inherit Metab Dis
  46
  ページ
  618-633
  2023
  DOI
  10.1002/jimd.12610
  PMID
  37114839
  Online published
  2023 Apr 28
 • Suppression of TDP-43 aggregation by artificial peptide binder targeting to its low complexity domain
  著者
  Kamagata, Kiyoto., Kanbayashi, Saori., Koda, Shuichi., Kadotani, Akito., Ubukata, Osamu., Tashima, Takumi.
  雑誌名
  Biochem Biophys Res Commun
  662
  ページ
  119-125
  2023
  DOI
  10.1016/j.bbrc.2023.04.064
  PMID
  37104882
  Online published
  2023 Apr 20
 • Recognition mechanism of a novel gabapentinoid drug, mirogabalin, for recombinant human α2δ1, a voltage-gated calcium channel subunit
  著者
  Kozai, Daisuke., Numoto, Nobutaka., Nishikawa, Kouki., Kamegawa, Akiko., Kawasaki, Shohei., Hiroaki, Yoko., Irie, Katsumasa., Oshima, Atsunori., Hanzawa, Hiroyuki., Shimada , Kousei., Kitano, Yutaka., Fujiyoshi, Yoshinori.
  雑誌名
  J Mol Biol
  435
  ページ
  168049
  2023
  DOI
  10.1016/j.jmb.2023.168049
  PMID
  36933823
  Online published
  2023 Mar 17
 • A novel Menin-MLL1 inhibitor, DS-1594a, prevents the progression of acute leukemia with rearranged MLL1 or mutated NPM1
  著者
  Numata, Masashi., Haginoya, Noriyasu., Shiroishi, Machiko., Hirata, Tsuyoshi., Sato-Otsubo, Aiko., Yoshikawa, Kenji., Takata, Yoshimi., Nagase, Reina., Kashimoto, Yoshinori., Suzuki, Makoto., Schulte, Nina., Polier, Gernot., Kurimoto, Akiko., Tomoe, Yumiko., Toyota, Akiko., Yoneyama, Tomoko., Imai, Emi., Watanab, Kenji., Hamada, Tomoaki., Kanada, Ryutaro., Watanabe, Jun., Kagoshima, Yoshiko., Tokumaru, Eri., Murata, Kenji., Baba, Takayuki., Shinozaki, Taeko., Ohtsuka, Masami., Goto, Koichi., Karibe, Tsuyoshi., Deguchi, Takao., Gocho, Yoshihiro., Yoshida, Masanori., Tomizawa, Daisuke., Kato, Motohiro., Tsutsumi, Shinji., Kitagawa, Mayumi., Abe, Yuki.
  雑誌名
  Cancer Cell Int
  23
  ページ
  36
  2023
  DOI
  10.1186/s12935-023-02877-y
  PMID
  36841758
  Online published
  2023 Feb 25
 • Changes in HER3 expression profiles between primary and recurrent gynecological cancers
  著者
  Kojima,Yuki., Sudo, Kazuki., Yoshida, Hiroshi., Yazaki, Shu., Tokura, Momoko., Mizoguchi, Chiharu., Okuma S, Hitomi., Kita, Shosuke., Yamamoto, Kasumi., Nishikawa, Tadaaki., Noguchi, Emi., Shimoi, Tatsunori., Tanase, Yasuhito., Uno, Masaya., Ishikawa, Mitsuya., Kato, Tomoyasu., Koyama, Kumiko., Kobayashi, Maki., Kakegawa, Tomoya., Fujiwara, Yasuhiro., Yonemori, Kan.
  雑誌名
  Cancer Cell Int
  23
  ページ
  18
  2023
  DOI
  10.1186/s12935-022-02844-z
  PMID
  36737733
  Online published
  2023 Feb 03
 • Selection of the methylotrophic yeast Ogataea minuta as a high-producing host for heterologous protein expression
  著者
  Tsuda, Masashi., Nakatani, Yuki., Baba, Satoshi., Tanaka, Isshin., Ichikawa, Kimihisa., Nonaka, Koichi., Ito, Rie., Yoko-O, Takehiko., Chiba Yasunori.
  雑誌名
  J Biosci Bioeng
  135
  ページ
  196-202
  2023
  DOI
  10.1016/j.jbiosc.2022.12.006
  PMID
  36702678
  Online published
  2023 Jan 24
 • Discovery of a novel ATP-competitive MEK inhibitor DS03090629 that overcomes resistance conferred by BRAF overexpression in BRAF-mutated melanoma
  著者
  Takano, Kohei., Munehira, Yoichi., Hatanaka, Mana., Murakami, Ryo., Shibata, Yoshihiro., Shida, Takeshi., Takeuchi, Kosuke., Takechi, Sho., Tabata, Toshiki., Shimada, Takashi., Kishikawa, Shuhei., Matsui, Yumi., Ubukata, Osamu., Seki, Takahiko., Kaneta, Yasuyuki.
  雑誌名
  Mol Cancer Ther
  22
  ページ
  317-332
  2023
  DOI
  10.1158/1535-7163.MCT-22-0306
  PMID
  36622773
  Online published
  2023 Jan 09
 • Discovery of DS-9300: A Highly Potent, Selective, and Once-Daily Oral EP300/CBP Histone Acetyltransferase Inhibitor
  著者
  Kanada, Ryutaro., Kagoshima, Yoshiko., Suzuki, Takashi., Nakamura, Akifumi., Funami, Hideaki., Watanabe, Jun., Asano, Masayoshi., Takahashi, Mizuki., Ubukata, Osamu., Suzuki, Kanae., Aikawa, Tomoya., Sato, Kazumi., Goto, Megumi., Setsu, Genzui., Ito, Kentaro., Kihara, Kawori., Kuroha, Mutsumi., Kohno, Takashi., Ogiwara, Hideaki., Isoyama, Takeshi., Tominaga, Yuichi., Higuchi, Saito., Naito, Hiroyuki.
  雑誌名
  J Med Chem
  66
  ページ
  695-715
  2023
  DOI
  10.1021/acs.jmedchem.2c01641
  PMID
  36572866
  Online published
  2022 Dec 26
 • Inhibition of Liquid–Liquid Phase Separation for Breaking the Solubility Barrier of Amorphous Solid Dispersions to Improve Oral Absorption of Naftopidil
  著者
  Fukiage, Masafumi., Suzuki, Kyosuke., Matsuda, Maki., Nishida, Yohei., Oikawa, Michinori., Fujita, Takuya., Kawakami, Kohsaku.
  雑誌名
  Pharmaceutics
  14
  ページ
  2664
  2022
  DOI
  10.3390/pharmaceutics14122664
  PMID
  36559158
  Online published
  2022 Nov 30
 • Practical Synthetic Method of Ogipeptin Derivatives
  著者
  Takiguchi, Shingo., Nishi, Takahide.
  雑誌名
  Synlett
  34
  ページ
  277-282
  2023
  DOI
  10.1055/a-1981-4379
  PMID
  Online published
  2022 Nov 17
 • Inflammation of the cardiac coronary artery in ICR mice
  著者
  Yasuno,Kyohei., Imaoka, Masako., Ohsawa, Tetsuya., Okado, Keiko., Kai, Kiyonori., Tsuchiya, Yoshimi.
  雑誌名
  J Toxicol Pathol
  35
  ページ
  345-348
  2022
  DOI
  10.1293/tox.2022-0022
  PMID
  36406175
  Online published
  2022 Jun 11
 • Identification and characterization of lysophosphatidylcholine 14:0 as a biomarker for drug-induced lung disease
  著者
  Saito, Kosuke., Gemma, Akihiko., Tatsumi, Koichiro., Hattori, Noboru., Ushiki, Atsuhito., Tsushima, Kenji., Saito, Yoshinobu., Abe, Mitsuhiro., Horimasu, Yasushi., Kashiwada, Takeru., Mori, Kazuhiko., Sato, Motonobu., Nishiya, Takayoshi., Takamatsu, Kazuhiko., Sun, Yuchen., Arakawa, Noriaki., Izumi, Takashi., Ohno, Yasuo., Saito, Yoshiro., Hanaoka, Masayuki.
  雑誌名
  Sci Rep
  12
  ページ
  19819
  2022
  DOI
  10.1038/s41598-022-24406-z
  PMID
  36396675
  Online published
  2022 Nov 17
 • Novel Antibody Exerts Antitumor Effect through Downregulation of CD147 and Activation of Multiple Stress Signals
  著者
  Fukuchi, Keisuke., Nanai, Kayoko., Yuita, Hiroshi., Maru, Chikako., Tsukada, Jun., Ishigami, Masato., Nagai, Yoko., Nakano, Yoko., Yoshimura, Chigusa., Yoneda, Kozo., Amano, Masato., Nakamura, Kensuke., Oda, Yoko., Nishigohri, Haruyuki., Yamamoto, Shoji., Ohnishi-Totoki, Yusuke., Inaki, Koichiro., Komori, Hironobu., Nakano, Rika., Kanari, Yoshiyuki., Nishida, Atsuko., Matsui, Yumi., Funo, Satoko., Takahashi, Sayako., Ohtsuka, Toshiaki., Agatsuma, Toshinori.
  雑誌名
  J Oncol
  2022
  ページ
  3552793
  2022
  DOI
  10.1155/2022/3552793
  PMID
  36385956
  Online published
  2022 Nov 04
 • Spatial and Quantitative Analysis of Tumor-Associated Macrophages: Intratumoral CD163-/PD-L1+ TAMs as a Marker of Favorable Clinical Outcomes in Triple-Negative Breast Cancer
  著者
  Shinohara, Hajime., Kobayashi, Maki., Hayashi, Kumiko., Nogawa, Daichi., Asakawa, Ayaka., Ohata, Yae., Kubota, Kazuishi., Takahashi, Hisashi., Yamada, Miyuki., Tokunaga, Masanori., Kinugasa, Yusuke., Oda, Goshi., Nakagawa, Tsuyoshi., Onishi, Iichiroh., Kinowaki, Yuko., Kurata, Morito., Ohashi, Kenichi., Kitagawa, Masanobu., Yamamoto, Kouhei.
  雑誌名
  Int J Mol Sci
  23
  ページ
  13235
  2022
  DOI
  10.3390/ijms232113235
  PMID
  36362023
  Online published
  2022 Oct 31
 • The Novel Gabapentinoid Mirogabalin Prevents Upregulation of α2δ-1 Subunit of Voltage-Gated Calcium Channels in Spinal Dorsal Horn in a Rat Model of Spinal Nerve Ligation
  著者
  Domon,Yuki., Kobayashi, Naoko., Kubota, Kazufumi., Kitano, Yutaka., Ueki, Hideaki., Shimojo, Yumiko., Ishikawa, Kayoko., Ofune, Yuka.
  雑誌名
  Drug Res (Stuttg)
  73
  ページ
  54-60
  2022
  DOI
  10.1055/a-1941-8907
  PMID
  36216339
  Online published
  2022 Oct 10
 • Stratifin as a novel diagnostic biomarker in serum for diffuse alveolar damage
  著者
  Arakawa,Noriaki., Ushiki, Atsuhito., Abe, Mitsuhiro., Matsuyama, Shinichiro., Saito, Yoshinobu., Kashiwada, Takeru., Horimasu, Yasushi., Gemma, Akihiko., Tatsumi, Koichiro., Hattori, Noboru., Tsushima, Kenji., Miyashita, Keiko., Saito, Kosuke., Nakamura, Ryosuke., Toyoda, Takeshi., Ogawa, Kumiko., Sato, Motonobu., Takamatsu, Kazuhiko., Mori, Kazuhiko., Nishiya, Takayoshi., Izumi, Takashi., Ohno, Yasuo., Saito, Yoshiro., Hanaoka, Masayuki.
  雑誌名
  Nat Commun
  13
  ページ
  5854
  2022
  DOI
  10.1038/s41467-022-33160-9
  PMID
  36195613
  Online published
  2022 Oct 04
 • Effect of Trastuzumab Deruxtecan on QT/QTc Interval and Pharmacokinetics in HER2-Positive or HER2-Low Metastatic/Unresectable Breast Cance
  著者
  Shimomura, Akihiko., Takano, Toshimi., Takahashi, Shunji., Sagara, Yasuaki., Watanabe, Junichiro., Tokunaga, Eriko., Shinkai, Tetsu., Kamio, Takahiro., Kikumori, Kunika., Kamiyama, Emi., Fujisaki, Yoshihiko., Saotome, Dan., Yamashita, Toshinari.
  雑誌名
  Clin Pharmacol Ther
  113
  ページ
  160-169
  2023
  DOI
  10.1002/cpt.2757
  PMID
  36164935
  Online published
  2022 Sep 27
 • Quantitative high-throughput analysis of tumor infiltrating lymphocytes in breast cancer
  著者
  Hayashi, Kumiko., Nogawa, Daichi., Kobayashi, Maki., Asakawa, Ayaka., Ohata, Yae., Kitagawa, Shota., Kubota, Kazuishi., Takahashi, Hisashi., Yamada, Miyuki., Oda, Goshi., Nakagawa, Tsuyoshi., Uetake, Hiroyuki., Onishi, Iichiroh., Kinowaki, Yuko., Kurata, Morito., Kitagawa, Masanobu., Yamamoto, Kouhei.
  雑誌名
  Front Oncol
  12
  ページ
  901591
  2022
  DOI
  10.3389/fonc.2022.901591
  PMID
  36132149
  Online published
  2022 Sep 05
 • Pan-cancer gene expression analysis of tissue microarray using EdgeSeq oncology biomarker panel and a cross-comparison with HER2 and HER3 immunohistochemical analysis
  著者
  Inaki,Koichiro., Shibutani, Tomoko., Maeda, Naoyuki., Eppenberger-Castori, Serenella., Nicolet, Stefan., Kaneda, Yuki., Koyama, Kumiko., Qiu, Yang., Wakita, Kenichi., Murakami, Masato.
  雑誌名
  PLoS One
  17
  ページ
  e027414
  2022
  DOI
  10.1371/journal.pone.0274140
  PMID
  36137139
  Online published
  2022 Sep 22
 • Potent and selective PTDSS1 inhibitors induce collateral lethality in cancers with PTDSS2 deletion
  著者
  Yoshihama,Yohei., Namiki, Hidenori., Kato, Taiga., Shimazaki, Naomi., Takaishi, Sachiko., Kadoshima-Yamaoka, Kumiko., Yukinaga, Hideo., Maeda, Naoyuki., Shibutani, Tomoko., Fujimoto, Kazunori., Hirasawa, Makoto., Goto, Hiroki., Wada, Naoya., Tsutsumi, Shinji., Hirota, Yasuhide., Ishikawa, Tomoki., Yamamoto, Shoji.
  雑誌名
  Cancer Res
  82
  ページ
  4031-4043
  2022
  DOI
  10.1158/0008-5472.CAN-22-1006
  PMID
  36054550
  Online published
  2022 Sep 02
 • Identification and characterization of a novel thermo-stable endo-β-N-acetylglucosaminidase from Rhizomucorpusillus
  著者
  Nishizawa, Hanako., Iwamoto, Mitsuhiro., Ono, Yasunori.
  雑誌名
  J Biosci Bioeng
  134
  ページ
  295-300
  2022
  DOI
  10.1016/j.jbiosc.2022.06.013
  PMID
  35961816
  Online published
  2022 Aug 10
 • Novel protein kinase cAMP-Activated Catalytic Subunit Alpha (PRKACA) inhibitor shows anti-tumor activity in a fibrolamellar hepatocellular carcinoma model
  著者
  Toyota, Akiko., Goto, Megumi., Miyamoto, Masaya., Nagashima, Yoko., Iwasaki, Shiho., Komatsu, Takahiro., Momose, Takayuki., Yoshida, Keisuke., Tsukada, Tomoharu., Matsufuji, Tetsuyoshi., Ohno, Ami., Suzuki, Makoto., Ubukata, Osamu., Kaneta, Yasuyuki.
  雑誌名
  Biochem Biophys Res Commun
  621
  ページ
  157-161
  2022
  DOI
  10.1016/j.bbrc.2022.07.008
  PMID
  35839742
  Online published
  2022 Jul 07
 • Impact of the Clinical Trials Act 2018 on clinical trial activity in Japan from 2018 to 2020: a retrospective database study using new and conventional Japanese registries
  著者
  Taruno, Hiroyuki., Oba, Mari S., Takizawa, Osamu., Kikuchi, Kayoko., Matsui, Kazuaki., Shikano, Mayumi.
  雑誌名
  BMJ Open
  12
  ページ
  e059092
  2022
  DOI
  10.1136/bmjopen-2021-059092
  PMID
  35851007
  Online published
  2022 Jul 18
 • Total Synthesis and Structural Elucidation of Ogipeptins
  著者
  Takiguchi, Shingo., Hirota-Takahata,Yuki., Nishi, Takahide.
  雑誌名
  Org Lett
  24
  ページ
  4935-4938
  2022
  DOI
  10.1021/acs.orglett.2c01863
  PMID
  35796660
  Online published
  2022 Jul 07
 • Systematic Exploration of Passive Permeability in Tetrapeptides with Hydrogen­­–Bond Accepting Amino Acid Side Chains
  著者
  Shimizu, Hiroki., Renslo, Adam.
  雑誌名
  ChemMedChem
  17
  ページ
  e202200204
  2022
  DOI
  10.1002/cmdc.202200204
  PMID
  35696654
  Online published
  2022 Jun 13
 • Microarray-based gene expression analysis combined with laser capture microdissection is beneficial in investigating the modes of action of ocular toxicity
  著者
  Shirai, Makoto., Niino, Noriyo., Mori, Kazuhiko., Kai, Kiyonori.
  雑誌名
  J Toxicol Pathol
  35
  ページ
  171-182
  2022
  DOI
  10.1293/tox.2021-0064
  PMID
  35516843
  Online published
  2021 Dec 18
 • Patritumab deruxtecan (HER3-DXd), a novel HER3 directed antibody drug conjugate, exhibits in vitro activity against breast cancer cells expressing HER3 mutations with and without HER2 overexpression
  著者
  Koyama ,Kumiko., Ishikawa, Hirokazu., Abe, Manabu., Shiose, Yoshinobu., Ueno, Suguru., Qiu, Yang., Nakamaru, Kenji., Murakami, Masato.
  雑誌名
  PLoS One.
  17
  ページ
  e0267027
  2022
  DOI
  10.1371/journal.pone.0267027
  PMID
  35503762
  Online published
  2022 May 03
 • Determination of key residues in MRGPRX2 to enhance pseudo-allergic reactions induced by fluoroquinolones
  著者
  Hamamura-Yasuno, Eri., Matsushita, Junya., Sato, Seiji., Shimada, Takashi., Tsuchiya, Yoshimi., Fujimoto, Kazunori., Mori, Kazuhiko.
  雑誌名
  Sci Rep.
  12
  ページ
  6650
  2022
  DOI
  10.1038/s41598-022-10549-6.
  PMID
  35459883
  Online published
  2022 Apr 22
 • Application of the advanced Marfey’s method for the determination of the absolute configuration of ogipeptins
  著者
  Takiguchi, Shingo., Hirota-Takahata, Yuki., Nishi, Takahide.
  雑誌名
  Tetrahedron Letters
  96
  ページ
  153760
  2022
  DOI
  10.1016/j.tetlet.2022.153760
  PMID
  Online published
  2022 Mar 30
 • Discovery of EP300/CBP histone acetyltransferase inhibitors through scaffold hopping of 1,4-oxazepane ring
  著者
  Kanada, Ryutaro., Kagoshima, Yoshiko., Asano, Masayoshi., Suzuki, Takashi., Murata, Takeshi., Haruta, Makoto., Takahashi, Mizuki., Ubukata, Osamu., Hashimoto, Kazuyuki., Obata, Kenichi., Kihara, Kawori., Kuroha, Mutsumi., Banjo, Toshihiro., Togashi, Noriko., Sato, Kazumi., Yamamoto, Yuka., Suzuki, Kanae., Isoyama, Takeshi., Tominaga, Yuichi., Higuchi, Saito., Naito, Hiroyuki.
  雑誌名
  Bioorg Med Chem Lett
  66
  ページ
  128726
  2022
  DOI
  10.1016/j.bmcl.2022.128726
  PMID
  3541341
  Online published
  2022 Apr 09
 • CYP2C8-Mediated Formation of a Human Disproportionate Metabolite of the Selective Na V 1.7 Inhibitor DS-1971a, a Mixed Cytochrome P450 and Aldehyde Oxidase Substrate
  著者
  Asano, Daigo., Hamaue, Syoya., Zahir, Hamim., Shiozawa, Hideyuki ., Nishiya, Yumi., Kimura, Takako., Kazui, Miho., Yamamura, Naotoshi., Ikeguchi, Marie., Shibayama, Takahiro., Inoue, Shin-Ichi., Shinozuka, Tsuyoshi., Watanabe, Toshiyuki., Yahara, Chizuko., Watanabe, Nobuaki., Yoshinari, Kouichi.
  雑誌名
  Drug Metab Dispos
  50
  ページ
  235-242
  2022
  DOI
  10.1124/dmd.121.000665
  PMID
  34930785
  Online published
  2021 Dec 20
 • DS-7300a, a DNA Topoisomerase I Inhibitor, DXd-based Antibody-Drug Conjugate Targeting B7-H3 Exerts Potent Antitumor Activities in Preclinical Models
  著者
  Yamato,Michiko., Hasegawa, Jun., Maejima, Takanori., Hattori, Chiharu., Kumagai, Kazuyoshi., Watanabe, Akiko., Nishiya, Yumi., Shibutani, Tomoko., Aida, Tetsuo., Hayakawa, Ichiro., Nakada, Takashi., Abe, Yuki., Agatsuma, Toshinori.
  雑誌名
  Mol Cancer Ther
  21
  ページ
  635-646
  2022
  DOI
  10.1158/1535-7163.MCT-21-0554
  PMID
  35149548
  Online published
  2022 Feb 11
 • A gut-derived metabolite alters brain activity and anxiety behaviour in mice
  著者
  Needham, Brittany D., Funabashi, Masanori., Adame, Mark D., Wang, Zhuo., Boktor, Joseph C., Haney, Jillian., Wu, Wei-Li., Rabut, Claire., Ladinsky, Mark S., Hwang, Son-Jong., Guo, Yumei., Zhu, Qiyun., Griffiths, Jessica A., Knight , Rob., Bjorkman, Pamela J., Shapiro, Mikhail G., Geschwind, Daniel H., Holschneider, Daniel P., Fischbach, Michael A., Mazmanian, Sarkis K.
  雑誌名
  Nature
  602
  ページ
  647-653
  2022
  DOI
  10.1038/s41586-022-04396-8
  PMID
  35165440
  Online published
  2022 Feb 14
 • HER3 Augmentation via Blockade of EGFR/AKT Signaling Enhances Anticancer Activity of HER3-Targeting Patritumab Deruxtecan in EGFR-Mutated Non-Small Cell Lung Cancer
  著者
  Yonesaka, Kimio., Tanizaki, Junko., Maenishi, Osamu., Haratani, Koji., Kawakami, Hisato., Tanaka, Kaoru., Hayashi, Hidetoshi., Sakai, Kazuko., Chiba, Yasutaka., Tsuya, Asuka., Goto, Hiroki., Otsuka, Eri., Okida, Hiroaki., Kobayashi, Maki., Yoshimoto, Ryoto., Funabashi, Masanori., Hashimoto, Yuuri., Hirotani, Kenji., Kagari, Takashi., Nishio, Kazuto., Nakagawa, Kazuhiko.
  雑誌名
  Clin Cancer Res .
  28
  ページ
  390-403
  2022
  DOI
  10.1158/1078-0432.CCR-21-3359
  PMID
  34921025
  Online published
  2021 Dec 17
 • Analysis of fluoroquinolone-resistance using MIC determination and homology modelling of ParC of contemporary Mycoplasma genitalium strains
  著者
  Hamasuna, Ryoichi., Hanzawa, Hiroyuki., Moritomo, Ayako., Matsumoto, Masahiro., Aono, Hisami., Tomisaki, Ikko., Akasaka, Takaaki., Fujimoto, Naohiro., SkovJensen, Jørgen.
  雑誌名
  J Infect Chemother
  28
  ページ
  377-383
  2022
  DOI
  10.1016/j.jiac.2021.11.011
  PMID
  34836778
  Online published
  2021 Nov 24
 • Highly sensitive in vitro cytokine release assay incorporating high-density preculture
  著者
  Ito, Shiho., Miwa, Kyoko., Hattori, Chiharu., Aida, Tetsuo., Tsuchiya, Yoshimi., Mori, Kazuhiko.
  雑誌名
  J Immunotoxicol
  18
  ページ
  136-143
  2021
  DOI
  10.1080/1547691X.2021.1984617
  PMID
  34644231
  Online published
  2021 Oct 13
 • Datopotamab Deruxtecan, a Novel TROP2-directed Antibody-drug Conjugate, Demonstrates Potent Antitumor Activity by Efficient Drug Delivery to Tumor Cells
  著者
  Okajima, Daisuke.,Yasuda, Satoru., Maejima, Takanori., Karibe, Tsuyoshi., Sakurai, Ken., Aida, Tetsuo., Toki, Tadashi., Yamaguchi, Junko., Kitamura, Michiko., Kamei, Reiko., Fujitani, Tomomichi., Honda, Tomoyo., Shibutani, Tomoko., Muramatsu, Sumie., Nakada, Takashi., Goto, Riki., Takahashi, Shu., Yamaguchi, Miki., Hamada, Hirofumi., Noguchi, Yutaka., Murakami, Masato., Abe, Yuki., Agatsuma, Toshinori.
  雑誌名
  Mol Cancer Ther
  20
  ページ
  2329-2340
  2021
  DOI
  10.1158/1535-7163.MCT-21-0206
  PMID
  34413126
  Online published
  2021 Aug 19
 • Expanded precision medicine capabilities for strengthening oncology drug development at Daiichi Sankyo
  著者
  Murakami, Masato., Tokui, Taro., Nakamaru, Kenji., Cogswell, John., Ford, Shirin Khambata., Gallant, Gilles.
  雑誌名
  Journal of Precision Medicine
  7
  ページ
  14-19
  2021
  DOI
  https://www.thejournalofprecisionmedicine.com/wp-content/uploads/expanded-precision.pdf
  PMID
  Online published
 • 4-Pyridone-3-carboxylic acid as a benzoic acid bioisostere: Design, synthesis, and evaluation of EP300/CBP histone acetyltransferase inhibitors
  著者
  Kanada, Ryutaro., Suzuki, Takashi., Murata, Takeshi., Miyazaki, Masaki., Shimada, Takashi., Kuroha, Mutsumi., Minami, Megumi., Higuchi, Saito., Tominaga, Yuichi., Naito, Hiroyuki.
  雑誌名
  Bioorg Med Chem Lett
  51
  ページ
  128358
  2021
  DOI
  10.1016/j.bmcl.2021.128358
  PMID
  34534674
  Online published
  2021 Sep 14
 • New biphasic system in side-by-side chambers for testing drug dissolution and permeation in vitro (BiDP system)
  著者
  Masada,Takato., Takagi, Toshihide., Minami, Keiko., Kataoka, Makoto., Takeyama, Shoko., Fujii, Yoshimine., Takahashi, Masayuki., Yamashita, Shinji.
  雑誌名
  Journal of Drug Delivery Science and Technology
  65
  ページ
  102747
  2021
  DOI
  10.1016/j.jddst.2021.102747
  PMID
  Online published
  2021 Jul 24
 • Reforms of regulatory pathways for approval of new antineoplastic drugs in Japan from 2004 to 2019 and accompanying changes in pivotal clinical trial designs
  著者
  Hirai, Takehiro., Suzuki, Asuka., Yamori, Takao., Matsuura, Masaaki.
  雑誌名
  Invest New Drugs
  40
  ページ
  142-150
  2022
  DOI
  10.1007/s10637-021-01165-8
  PMID
  34417913
  Online published
  2021 Aug 21
 • A xanthene derivative, DS20060511, attenuates glucose intolerance by inducing skeletal muscle-specific GLUT4 translocation in mice
  著者
  Furuzono, Shinji., Kubota,Tetsuya., Taura, Junki., Konishi, Masahiro., Naito, Asuka., Tsutsui, Masato., Karasawa, Hiroshi., Kubota, Naoto., Kadowaki, Takashi.
  雑誌名
  Commun Biol
  4
  ページ
  994
  2021
  DOI
  10.1038/s42003-021-02491-6
  PMID
  34417555
  Online published
  2021 Aug 20
 • Novel anti-GARP antibody DS-1055a augments anti-tumor immunity by depleting highly suppressive GARP+ regulatory T cells
  著者
  Satoh, Kazuki., Kobayashi, Yoichi., Fujimaki, Kaori., Hayashi, Shinko., Ishida, Saori., Sugiyama, Daisuke., Sato, Takahiko., Lim, Kyungtaek., Miyamoto, Megumi., Kozuma, Shiho., Kadokura, Michinori., Wakita, Kenichi., Hata, Masato., Hirahara, Kazuki., Amano, Masato., Watanabe, Ichiro., Okamoto, Atsushi., Tuettenberg, Andrea., Jonuleit, Helmut., Tanemura, Atsushi., Maruyama, Shoichi., Agatsuma, Toshinori., Wada, Teiji., Nishikawa, Hiroyoshi.
  雑誌名
  Int Immunol
  33
  ページ
  435-446
  2021
  DOI
  10.1093/intimm/dxab027
  PMID
  34235533
  Online published
  2021 Jun 03
 • Corrigendum to “Syntheses and antimicrobial activities of ogipeptin derivatives” [Bioorg. Med. Chem. Lett. 42 (2021) 128093]
  著者
  Takiguchi, Shingo., Homma, Hidehito., Fujisawa, Tetsunori., Hirota-Takahata, Yuki., Ono, Yasunori., Kizuka, Masaaki., Ishii, Yuki., Yoshimura, Satomichi., Nishi, Takahide.
  雑誌名
  Bioorg Med Chem Lett
  47
  ページ
  128228
  2021
  DOI
  10.1016/j.bmcl.2021.128228
  PMID
  34192636
  Online published
  2021 Jun 27